Política de Privacitat

Dades del responsable del tractament de les seves dades

Identitat: UNIÓ D’EIXOS COMERCIAL TURÍSTICS BARCELONA OBERTA
NIF: G-66334830
Adreça postal: PÇA. UNIVERSITAT, 6 -08007- BARCELONA
Telèfon: 93 4169300 (ext. 5260)
Correu electrònic: projectes@barcelonaoberta.cat
Dades de contacte del Responsable de Privacitat: PÇA. UNIVERSITAT, 6 -08007- BARCELONA
projectes@barcelonaoberta.cat
Finalitat amb la que es tracten les seves dades

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores.
Gestió i comunicació de les consultes a la web.
Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens.

Període de conservació de les seves dades

Les seves dades es conservaran:

Mentre es mantingui la relació comercial.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat.
Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

Legitimació pel tractament de les seves dades

El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.

Destinataris de les dades de caràcter personal i tipus de dades que es tracten

Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a UNIÓ D’EIXOS COMERCIAL TURÍSTICS BARCELONA OBERTA, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.
Els drets dels interessats
Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a UNIÓ D’EIXOS COMERCIAL TURÍSTICS BARCELONA OBERTA l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
Com pot exercir els drets?

Mitjançant un escrit dirigit a UNIÓ D’EIXOS COMERCIAL TURÍSTICS BARCELONA OBERTA, PÇA. UNIVERSITAT, 6 -08007- BARCELONA.
Mitjançant un escrit dirigit a UNIÓ D’EIXOS COMERCIAL TURÍSTICS BARCELONA OBERTA a l’adreça de correu electrònic: projectes@barcelonaoberta.cat.

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

This site is registered on wpml.org as a development site.